Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Podmínky prodeje

Pravidla prodeje

Člověk v tísni, o.p.s., IČ 25755277, se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, zapsaný ve veřejném rejstříku v oddíle O, vložka 119, je provozovatelem veřejné sbírky „Skutečná pomoc“ a webových stránek www.skutecnydarek.cz (dále jen „Provozovatel“).

Tato Pravidla prodeje (dále jen „Pravidla“) upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky (dále jen „Přispěvatel“) prostřednictvím objednávky uskutečněné na www.skutecnydarek.cz.

Potvrzením objednávky Přispěvatel potvrzuje  seznámení se s Pravidly a souhlas s nimi.

I. Úvodní ustanovení

Veřejná sbírka

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou sbírku Skutečná pomoc, oznámenou u Magistrátu hl. m. Prahy pod sp. zn. S-MHMP/284758/2014. Účelem veřejné sbírky je získání peněžitých příspěvků na zajištění peněžních fondů pro podporu a realizaci projektů rozvojové spolupráce v souladu s miléniovými cíli tisíciletí OSN, zejména v sektorech vzdělání, zdroje obživy, voda a hygiena, zdraví a boj s chudobou v zemích odsouhlasených Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, a dále na nezbytný rozvoj organizace, zejména vytvoření dostatečně silného a stabilního zázemí pro realizaci výše uvedených projektů a s tím spojených nákladů (dále jen „Veřejná sbírka“).

Příspěvek do Veřejné sbírky

Uskutečněním objednávky na www.skutecnydarek.cz Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to prostřednictvím dárkového certifikátu (dále jen „Certifikát“). Přispěvatel má možnost si zvolit dar do těchto hlavních programů pomoci: VODA, VZDĚLÁNÍ, OBŽIVA, ZDRAVÍ a ČESKÁ REPUBLIKA. Přispěvatel má možnost si zvolit z možností daru „bez Certifikátu“ a daru „s elektronickým Certifikátem“. Výše příspěvku do Veřejné sbírky vždy odpovídá hodnotě vyznačené na zvoleném Certifikátu a na webu e-shopu Skutečný dárek.

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky se kromě těchto Pravidel řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k neobchodní povaze činnosti Provozovatele v rámci Veřejné sbírky se na vztah Přispěvatele a Provozovatele neuplatní zvláštní pravidla, která občanský zákoník stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.

Okamžikem potvrzení objednávky je mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky. Na základě této smlouvy má Přispěvatel povinnost poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky.

Cena příspěvku odpovídá automaticky hodnotě, která je na certifikátu vyznačena.

Provozovatel má povinnost Přispěvateli zaslat objednaný Certifikát na emailovou adresu zadanou přispěvatelem v průběhu objednávky (v případě volby daru s certifikátem) a poskytnutý příspěvek využít za účelem Veřejné sbírky a příslušného programu pomoci. Další práva a povinnosti Přispěvatele  a Provozovatele stanoví další články tohoto dokumentu.

II. Objednání a dodací podmínky elektronického certifikátu

Objednávka elektronického Certifikátu

Při objednání elektronického Certifikátu na www.skutecnydarek.cz se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný Certifikát do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává každý přispěvatel, který nám na sebe poskytl kontakt a potřebné údaje a zároveň splnil podmínky dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Potvrzení zasíláme automaticky v lednu následujícího roku. 

Přispěvatel může platit pouze pomocí platební karty nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem musí být částka na účtu Provozovatele identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky.

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. Tuto adresu zadává Přispěvatel v druhém kroku objednávky.

V návaznosti na úspěšnou platbu je vygenerován certifikát ve formátu PDF, který je uložen na serveru Provozovatele. Certifikát odchází Přispěvateli po přijetí platby Provozovatelem, v případě platby kartou ihned, v případě platby bankovním převodem (i okamžitým) do 2 dnů od zaslání platby. Přispěvatel dostává samostatný e-mail s elektronickým Certifikátem ve formátu PDF v příloze.

 

III. Potvrzení o daru

Provozovatel zasílá potvrzení o daru Přispěvateli ve formátu PDF v příloze e-mailu na emailovou adresu, kterou zadal ve druhém kroku objednávky. Potvrzení o daru je zasláno jak v případě elektronického Certifikátu tak v případě volby daru bez certifikátu. Potvrzení o daru je zasíláno v lednu následujícího roku a to každému přispěvateli, který nám na sebe poskytl kontakt a potřebné údaje a zároveň splnil podmínky dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Poskytnutí příspěvku do sbírky prostřednictvím koupě na www.skutecnydarek.cz umožňuje Přispěvateli odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Přispěvatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj nákup prostřednictvím www.skutecnydarek.cz. V případě platby platební kartou se nákup považuje za doložený pouze v případě, kdy Přispěvatel vedle svých identifikačních údajů uvede číslo objednávky, které obdržel v potvrzujícím emailu k dané objednávce.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Člověk v tísni, o.p.s. má nárok na osvobození bezúplatných příjmů (darů) od daně z příjmů (dříve daně darovací). Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

IV. Reklamace

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Vzhledem k charakteru Veřejné sbírky se na prodej prostřednictvím www.skutecnydarek.cz nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě.

Provozovatel vyřizuje reklamace týkající se nezaslání elektronických Certifikátů z důvodu chybně zadané elektronické adresy. Přispěvatel může požádat o zaslání na adresu novou a Provozovatel se mu pokusí vyhovět a zaslat email znovu. Chyby v textu zadaném Přispěvatelem reklamovat nelze. Pokud obdarovaný k určenému času elektronický certifikát neobdrží, může Přispěvatel požádat Provozovatele o opětovné zaslání.

V případě reklamace je Přispěvatel povinen informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu: obchod@clovekvtisni.cz. V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky, těmito údaji jsou identifikační údaje zadané při vyplnění objednávky, případně také číslo bankovního účtu Přispěvatele v případě platby bankovním převodem a neuvedení správného variabilního symbolu.

V. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR).

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli v průběhu přispívání do Veřejné sbírky prostřednictvím objednávky na www.skutecnydarek.cz jsou důvěrné.

Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.

Provozovatel je správcem vašich osobních údajů ve smyslu GDPR.

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Přispěvatele v rozsahu uvedeném v objednávce Skutečného dárku, eventuálně i další údaje, které Přispěvatel poskytne Provozovateli v rámci navazující komunikace. Bližší informace o zpracování údajů během telefonických hovorů naleznete zde.

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Provozovatele a na oprávněném zájmu Provozovatele.

Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • Vyřízení objednávky
 • Evidence příspěvků
 • Statistické účely,
 • Plnění právních povinností Provozovatele,
 • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech organizace Člověk v tísni, nabídka výhod.

Osobní údaje budou Provozovatelem uloženy po dobu:

 • po dobu trvání smluvního vztahu (smlouvy o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky),
 • po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),
 • a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu s Přispěvatelem, pokud Přispěvatel dříve nepožádá o výmaz údajů.

Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám umožňují komunikaci s Vámi. Jedná se o tyto kategorie příjemců či zpracovatelů:

 • subjekty umožňující kontakt s Vámi zejména prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu či poštovní zásilkou,
 • subjekty umožňující přispět např. pomocí platební karty,
 • subjekty umožňující zprostředkovat konkrétní informace o našich aktivitách a možnostech dárcovství prostřednictvím partnerských portálů či aplikací,
 • subjekty umožňující správu webových databází, verifikaci a doplňování dat ve formulářích na webech či sběr dat v rámci testování webů.

Práva Přispěvatele:

 • právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Provozovatel zpracovává,
 • právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Provozovateli výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Provozovateli,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje Provozovatele: Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaje: obchod@clovekvtisni.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz

VI. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách www.skutecnydarek.cz.

Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.